X
تبلیغات
۩ وبلاگ تخصصـــی شیمــــــی ۩ - سوالات تستی شیمی 2 فصل اول

                                سوالات تستی شیمی 2  فصل اول  ساختار اتم

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1- به ترتیب فراوان ترین عنصر و فراوان ترین فلز در پوسته زمین کدامند؟

 1 - اکسیژن - آهن     2- اکسیژن- آلمینیم          3- سیلیسیم - آهن        4- هیدروژن - آلمینیم

2- رابرت بویل در کتاب شیمی دان شکاک خود به کدام گزینه اشاره نکرد؟

 1- عنصر را به عنوان ماده ای معرفی کرد که نمی توان آن را به مواد ساده تری تبدیل کرد0

2- دانشمندان را به پژوهش ها ی عملی دعوت کرد0

3 شیمی را علم تجربی معرفی کرد0

4- همه ی مواد از ذره های ریز و تجزیه ناپذیری به نام اتم تشکیل شده اند0

3- کدام یک از موارد زیر مربوط به نظریه ی اتمی دالتون نمی باشد ؟

1- اتم های سازنده همه ی عناصر یکسان است0

2- در واکنش های شیمیایی اتم ها نه از بین میروند ونه تولید می شوند0

3- همه ی اتم های یک عنصر جرم یکسان و خواص شیمیایی مشابهی دارند0

4- در هر مولکول از یک ترکیب معین همواره نوع وتعداد نسبی اتم ها ی آن یکسان است0

4-  0000 یک واکنش شیمیایی است که با عبور جریان برق از درون محلول به وقوع می پیوندد0اجرای چنین آزمایش هایی توسط فارادی در قرن 19 به کشف 000 منجر شد0

  1- برقکافت - الکترون   2- برقکافت - پروتون  3- نورکافت -الکترون      4- هیرولیز - پروتون

5- کدام بخش از نظریه ی اتمی دالتون با دانش امروزی مطابقت ندارد؟

 1- در واکنش ها ی شیمیایی اتم ها به وجود نمی آیند و از بین نمی روند 0

2- اتم ها ی عنصر ها ی مختلف به هم متصل می شوند و مولکول ها را به وجود می آورند0

3 -همه ی اتم ها ی یک عنصر جرم یکسان و خواص شیمیایی مشابه دارند0

4- در هر مولکول از یک ترکیب معین همواره نوع و شمار نسبی اتم ها ی سازنده ی آن یکسان است0

6- لوله ی پرتو کاتد ی لوله ای شیشه ای است که 000 هوای درون آن تخلیه شده است 0هنگامی که یک ولتاژ0000 بین دوالکتترود اعمال می شود پرتو ها یی از 000 0 به سمت 0000 جریان می یابند؟

         1- بیش تر - بسیار قوی -کاتد - آند                        2- همه -بسیار قوی - کاتد - آند

         3- بیش تر- ضعیف آند - کاتد                             4- همه - ضعیف - آند - کاتد

7- کدام مطلب در مورد پرتوکاتدی نادرست است؟

    1- از جنس الکترون است0                            2- پرتو کاتدی به خط مستقیم حرکت می کند0

   3- پرتو کاتدی به جنس فلز بستگی دارد0             4- پرتو کاتدی به هنگام عبورگازدرون لوله را ملتهب می کند0

8- کدام عبارت نادرست است؟

1- بار الکترون، توسط رابرت میلیکان محاسبه شد0

2- نسبت بار الکترون به جرم آن ،توسط تامسون اندازه گیری شد0

3- جیمز چادویک، توانست مقدار بار هسته اتم و عدد اتمی عنصر ها را تعیین کند0

4- ارنست رادرفورد نشان داد که تابش های پرتوزا خود شامل سه نوع تابش متمایزند0

9- کدام مطلب در رابطه با پدیده ی پرتوزایی نادرست است؟

1- این پدیده توسط هانری بکرل کشف شد0

2- بررسی کوری ها به کشف چند عنصر پرتوزا انجامید0

3- پرتوهای حاصل از مواد پرتوزا شامل سه نوع ذره ی باردارند0

4- ماهیت پرتوهای حاصل از مواد پرتوزا توسط رادرفورد مشخص شد0

10- کدام نوع پرتو از جنس الکترون است؟

1- ایکس                            2- آلفا                           3- بتا                        4- گاما

11- این نظریه که ((اتم از الکترون هایی تشکیل شده است که مرتبا در کره ای از بار الکتریکی مثبت یکنواخت در حال گردشند0)) توسط کدام دانشمند بیان شده است؟

1- رادرفورد                       2- بور                            3- دالتون                    4- تامسون

12- وجود هسته ی اتم با کدام آزمایش به اثبات رسید؟

1- آزمایش ورقه ی طلا(رادرفورد)                                  2- آزمایش تامسون

3- آزمایش میلیکان                                                     4- آزمایش پرتوی کاتدی

13-کدام مطلب درست است؟

1-پروتون نخستین ذره ی زیر اتمی شناخته شده است0

2- هانری بکرل به طور تصادفی به پدیده مهمی پی برد و آنرا پرتوزایی نامید 0

3- حتی اگراتمی  100 الکترون داشته باشد جرم آنها تاثیر چشم گیری بر جرم آن اتم ندارد0

4- رادرفورد به کمک مدل اتمی تامسون توانست تابش ها ی ناشی از مواد پرتوزا را توجیه کند0

14- در آزمایش رادرفورد عبور بدون انحراف قسمت عمده ی ذرات α از ورقه ی بسیار نازک طلا نشان می دهد که000

   1- بار ذرات αدر بر خورد با الکترون ها خنثی می شود 0   2- هسته ی اتم طلا از انحراف ذرات αجلوگیری می کند0

   3- بین اتم های طلا فضای خالی نسبتا زیادی وجود دارد0       4- قسمت عمده حجم اتم را فضای خالی تشکیل می دهد0

15-بررسی کدام مطلب زیر به کشف نوترون در هسته ی اتم منجر شد؟

 1-اختلاف بین جرم اتمی عناصر                                   2- اختلاف بین جرم اتمی و مجموع جرم پروتون ها ی هسته

  3-وجود ذرات مثبت در هسته ی اتم و خنثی بودن آن            4- وجود ذرات منفی در اتم و خنثی بودن آن

16-با استفاده از دستگاه طیف سنج جرمی می توان دریافت که 0000 مدل اتمی دالتون همه ی اتم ها ی یک عنصر جرم برابر 00000و چون شمار 0000 های اتم ها ی هر عنصر یکسان است پس باید شمار 0000 های آنها 000باشد؟

1- مطابق- ندارد - پروتون ها - نوترون - برابر              2- مطابق - دارند - نوترون- پروتون - برابر

3- بر خلاف - ندارند - نوترون- پروتون- نابرابر            4- بر خلاف - ندارد - پروتون - نوترون- نابرابر

17-عدد جرمی عنصری 40 است اگر اختلاف تعداد پروتون و نوترون در هسته ی آن 2 واحد باشد عدد اتمی آن کدام است؟

  1- 19                     2- 20                            3- 21                  4- 22

18- عدد جرمی عنصر Xبرابر 19 است وتعداد الکترون ها و نوترون ها در یون X- آن برابر است 0 عدداتمی این عنصر کدام است؟

     1- 9                      2- 10                         3 - 19                   4- 20

19- اگر Cd2+ دارای 46 الکترون و 64 نوترون باشد عدد اتمی و عدد جرمی آن به ترتیب کدامند؟

  1- 42- 108           2- 44- 110             3- 46- 114            4- 48-    112

20- مس دارای دو ایزوتوپ پایدار Cu63 و Cu65 است0 اگر جرم اتمی مس طبیعی 5/63 باشد چند درصد آن را ایزوتوپ Cu63 تشکیل می دهد؟

  1- 30                            2- 50                     3-   75               4- 90

21- اگر اکسیژن دارای سه ایزوتوپ طبیعی   O 16، O17 ،O 18 وکربن دارای سه ایزوتوپ طبیعی C12، C13،C14باشددر یک نمونه ی طبیعی CO2چند نوع مولکول با جرم ها ی متفاوت وجود دارد؟

    1- 7                   2- 9                                3- 12             4- 18

22-در آتش بازی برای ایجاد شعله های رنگی موادی را به آتش می افزودند 0 در کدام گزینه رنگ شعله با ترکیب اضافه شده هم خوانی دارد؟

1- براده آهن- نارنجی                                         2- گرد منیزیم - نور سفید خیره کننده

3- کات کبود- سبز                                             3- گرد آلومینیوم - آبی

23- بونزن و همکارانش حین بررسی طیف سنگ معدنی لیتیم دار، کدام دو عنصر را کشف کردند؟

1- روبیدیم و سزیم                                               2- روبیدیم و پتاسیم

3- سدیم و پتاسیم                                                  4- سزیم و پتاسیم

24- کدام مطلب درست نمی باشد؟

1- طیف نشری خطی هر عنصر خاص همان عنصر بوده وبرای شناسایی آن به کار می رود0

2- طول موج نورهای تشکیل دهنده نور سفید از 400تا700 نانومتر است0

3- پرتوهای با طول موج کوتاه تر از 400 نانومتر یا بلند تر از700نانومتربا چشم قابل رویت نمی باشد0

4- در طیف نشری خطی هیدروژن خطوط با طول موج بلندتر، ضمن عبور از منشور بیش تر منحرف می شوند0

 

25- کدام گزینه نادرست است؟

1- طیف نشری خطی عنصر سدیم  نسبت به هیدروژن در محدوده ی nm 400تا nm 700  تعداد خط بیشتری دارد0

2- هر فلز طیف نشری خطی خاص خود را دارد و می توان از آن برای شناسایی عنصر به کار برد0

3- اگر در یک لوله ی شیشه ای مقداری گاز هیدروژن را با اختلاف پتانسیل بالا بر انگیخته کنیم ، گاز دون لوله با رنگ سبز روشن درخشان می شود0

4- در اتم هیدروژن حالت پایه در شرایط معمولی حالتی است که در آن الکترون در تراز انرژی 1=n قرار دارد0

26- رنگ قرمز در طیف نشری خطی اتم هیدروژن حاصل بازگشت الکترون از تراز 0000 به تراز 00000 است0

1 - 3=n ، 2=n                                               2- 4=n ، 2=n                                                                                                             3- 3=n ، 1=n                                                4- 4=n ، 1=n

27- این بخش از مدل اتمی بور که می گوید0000 با دانسته ها ی امروزی مطابقت ندارد/

 1- الکترون مجاز است تنها مقادیر معینی ارژیرا ذیرد    2- انرژی الکترون با فاصلی ی آن از هسته رابطه مستقیم دارد0

3- الکترون در مسیر دایره ای شکل به دور هسته گردش می کند  4- پاین ترین انرژی ممکن دراتم را  حالت پایه می گویند

28- جهت گیری اوربیتال ها در فضای پیرامون هسته ی اتم با عدد کوانتومی ---- مشخص می شود که شمار آن در هر زیرلایه برابر با ---- است؟

1 - l  ، 2n-1           2- l ،2n+1             3- ml ، 2l-1               4- ml  ،2l+1

29- در اتم Ti22 00000اوربیتال از الکترون اشغال است الکترون جای گرفته در بیرونی ترین زیر لایه اشغال شده آن دارای عددهای کوانتومی n=  ---- و l=-----  اند ؟

 1- 12- 4-0                     2-12- 3- 1                    3- 15- 4-0               4- 15- 3- 1

30- برای عنصر X عددهای کوانتومی n وl  آخرین الکترون به ترتیب 4 و 1 هستند اگر مجموع ms  الکترون لایه ی آخر این اتم در حالت پایه  باشد عدد اتمی Xچند است؟

           1 - 29                2- 31                        3- 33             4- 35

31- در یک اوربیتال الکترون ها در کدام عدد کوانتومی با هم اختلاف دارند ؟

   1- n               2- l                        3- ml                         4- ms

32- عنصر X در حالت پایه شش الکترون با l=2  دارد و متعلق به دوره ی چهارم است این عنصر حداقل چند الکترون با ml=0 دارد؟

   1- 2             2- 13                            3-1                      4- 8

33-  در اتمCr 24مجموع ms  کدام است؟

  1 - 8                       2-   6                        3- 3               4- 4 

34- فرض کنید در یک نظریه ی اتمی n ،l  ،ml همان مفاهیم ومقادیر نظریه ی کنونی را داشته باشند ولی ms  بتواند سه مقدار متفاوت اختیار کند آن گاه عنصر ی با عدد اتمی 35 چند الکترون با n=3  و l=0 دارد؟

 1- 7                 2- 6                        3- 5                      4- 4

 

35- کدام مطلب به اصل طرد پاءولی مربوط نیست؟

1- در یک اوربیتال اتمی بیش از دو الکترون جا نمی دهدد   2- الکترون ها در یک اوربیتال عدد کوانتومیmsمخالف هستند

3- در اتم نئون هیچ دو الکترونی چهار عدد کوانتومی برابر ندارند  4- الکترون ها نخست اوربیتال s4و سپس d3را استفاده می کنند0

36-درمورد عنصر Cr همه ی گزینه ها ی زیر درست است به جز گزینه ی 000000

 1- درآرایش الکترونی خود دارای شش تک الکترون است0   2- درآرایش الکترونی این 12 الکترون با ml=0 وجود دارد0

3- ازجمله عنصر ها ی واسطه بیرونی بوده ودر گروه ششم جدول جای دارد0

4- این عنصر در آرایش الکترونی خود 10 الکترون با l=1 دارد0

37- این قاعده که((جفت شدن الکترون ها در اوربیتا ها ی یک تراز فرعی هنگامی آغاز می شود که همه ی اوربیتا ل ها تک الکترونی شده باشند))توسط کدام دانشمند بیان شده است؟

  1- چادویک            2- هوند                    3- بوهر                        4- موزلی

38- در اتم آرسنیک (As33))به ترتیب چند لایه ی الکترونی و چند زیر لایه از الکترون اشغال شدهاند و لایه ی ظرفیت آن شامل چند الکترون است؟

 1 - پنج- نه - سه     2-پنج- نه -پنج          3- چهار- هشت- پنج              4- چهار - هشت- سه

39- کدام یون تعداد الکترون ها ی  جفت نشده بیشتری دارد؟

  1- Fe2+ 26       2- Mn2+ 25           3- Cr2+24             4-Ti3+22

40-در تناوب چهارم جدول تناوبی چند اوربیتال s4 کاملا پر وجود دارد؟  1-  10       2- 12       3- 13     4    4- 15 

 41 - تنها عنصر واسطه که به آرایش گاز نجیب می رسد کدام است و در گروه چند قراردارد؟

  1-  اسکاندیم - گروه  3 فرعی    2- منگنز -  گروه 3 فرعی   3- اسکاندیم - گروه 3 اصلی  4 - منگنز - گروه 3 اصلی

                             سوالات احتمالی در کنکور89

42- عنصر Aدرگروه یک ونناوب سوم وعنصر B در گروه سیزده و تناوب چهارم قرار دارد0 تفاوت عمده پروتون هی این دو عنصر کدام است؟

    1- 25                      2- 20                 3- 15                       4- 10

43- عدد کوانتومی الکترون آخرین لایه ی کدام دو گونه ی شیمیایی می تواند به صورت زیر باشد؟

 n=3       l=2          ml=+2      ms=-1/2                                                      

1- Br - 35 ، Sc+321     2   - Zn30 ،  As3-33       3- Cu+29،Ga3+ 31         4- Cr +24،Fe 26

44-  در محدوده رنگ های میی کدام نور کمترین انرژی را دارد؟

 1-  قرمز                          2- زرد               3-  آبی                4- بنفش

45- درکدام گونه شیمیایی تعداد الکترون های جفت نشده فلز واسطه از همه بیشتر است؟

 1-  FeCl4 -26        2-MnF6  3-  25      3- Ti(H2O)6 3+22         4- Ni(H2O)63+28

+ نوشته شده در جمعه 13 فروردین1389ساعت 0:56 توسط محمد کزازی |